Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
- Các loại cánh cấp 3:

        

                   Cánh Cuồng Phong                                             Cánh Thiên Sứ

     

                        Cánh Ngũ Sắc                                                   Cánh Lôi Vũ

     

                 Cánh Phượng Hoàng                                              Áo Choàng Đế Vương

          

         Áo Choàng Đại Tướng                      Áo Choàng Lancer                          Cánh cấp 3 Runer

Cách tạo cánh cấp 3

Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 2: Tạo cánh cấp 3

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

 • + 1 Lông Vũ Condor
 • + 1 Linh Hồn Condor
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.