Gậy Xương                         Gậy Tiên                           Gậy Rắn                           Gậy Sét

               

       Gậy Đầu Lâu                      Gậy Ma Thuật                 Gậy Phục Sinh                    Gậy Lôi Phong

               

      Gậy Hủy Diệt                    Gậy Triệu Hồn                     Gậy Hỏa Long                 Gậy Kundun

          

     Gậy Thần Ma                         Gậy Thiên Sứ                  Gậy Quỷ Vương      

      Gậy Giác Đấu

               

      Gậy Bí Ẩn                              Gậy Gió                         Gậy Ánh Bạc                     Gậy Bùng Nổ

               

 Khuyển Xích Quỷ                  Gậy Huyết Vũ                    Gậy Nữ Vương                Gậy Chiêm Tinh

                                     

Sách Hỏa Kỳ Lân             Sách Ma Công                    Sách Quỷ Kiếm

 Gậy Thiên Nữ