Các phần mềm hỗ trợ:

- Phần mềm Ultra Viewer (Hỗ trợ điều khiển máy tính từ xa): Tải phần mềm

- Phần mềm Microsoft Visual C++:  Link Mega: Tải phần mềm  

                                                         Link Google: Tải phần mềm

- Phần mềm .net Frame 4.5: Link Mega: Tải phần mềm

                                              Link Google: Tải phần mềm