Cung Nhỏ                                 Cung                                   Cung Hoa                     Cung Chiến

               

         Cung Hổ                            Cung Bạc                       Mai Hoa Cung                      Mỹ Nhân Cung

           

     Cung Thái Bình                  Cung Thiên Thần                  Cung Thiên Vũ

               

                Nỏ                                Nỏ Vàng                               Nỏ Thép                       Nỏ Ánh Sáng

               

          Nỏ Rắn                         Nỏ Thiên Thanh                     Nỏ Kim Ngân                     Nỏ Hỏa Long

     

          Nỏ Thánh                           Nỏ Thánh Nữ