Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket

Giới thiệu hệ thống Socket

Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

- Những vật phẩm có thể trang bị Socket:

          

   Bá Vương Kiếm                  Chùy Băng Tinh               Cung Thiên Vũ

          

   Gậy Chiêm Tinh                     Gậy Giác Đấu                Gậy Quỷ Vương

          

     Hỏa Long Kiếm                Khiên Băng Tinh               Khiên Giác Đấu

          

    Khiên Quỷ Vương             Khiên Vinh Quang            Ngọc Bích Kiếm

          

  Trượng Đế Vương                  Set Anh Vũ                  Set Bóng Ma

          

     Set Đế Vương                   Set Hoàng Long               Set Hủy Diệt

           

     Set Nữ Vương                  Set Quỷ Vương                        Set TiTan

          

        Set Thiên Vũ                  Set Huyết Long              Vuốt Huyết Long

Hạt nguyên tố

- Cách tạo Hạt Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 86%
+ Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.

Công thức: - Đồ hoàn hảo +4  + 4 tình năng trở lên

                   - Đồ thần +4 +4 tính năng trở lên

                   - 1 viên Đá Tạo Hóa + 1 viên Ngọc Hỗn Nguyên + 1 viên Ngọc Sáng Tạo

                   - Zen cần thiết

  NPC Seed Master

                                                           Quá trình tạo hạt nguyên tố

 Tạo thành công hạt nguyên tố

- Các loại Hạt Nguyên Tố:

Ngọc nguyên tố

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Ép Khuôn.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 83%
+ Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.

Công thức: - Hạt Nguyên tố (ép ở bước trên)

                   - Khuôn (từ cấp 1 đến cấp 5)

                   - 1 viên ngọc hỗn nguyên + 1 viên ngọc sáng tạo

                   - Zen

                                     Công thức ép ra khuôn nguyên tố (Tỷ lệ tham khảo)

                                    Các Loại khuôn Nguyên tố (cấp 1- cấp 5)

                                                       Hình dạng các loại ngọc nguyên tố

Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(49:242) hoặc Noria(167:98) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
+ Chọn Khảm Ngọc.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
+ Tỉ lệ thành công 100%

                                                         NPC Nhà Nghiên Cứu Seed

                                           Minh họa quá trình khảm socket vào đồ

 

 

- Option bổ sung:

+ Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
+ Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là "Tính năng nguyên tố" và "Tính năng socket".

1) Tính năng nguyên tố:
- Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.

Tính năng socket bổ sung

Hủy tính năng socket

- Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.

- Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.

- Không cần phải sử dụng item để phá hủy.

- Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.