Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 180 có thể trang bị cánh cấp 1.
- Các loại cánh cấp 1:

     

                 Cánh Quỷ                                 Cánh Thiên Đàng

          

              Cánh Tiên Nữ                                         Cánh Vũ Linh

Cách tạo cánh cấp 1

Bước 1: tạo vũ khí Chao

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos".


- Nguyên liệu:

  • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao ( DK DW ELF ).

Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

          

Các loại vũ khí Chaos được tạo thành

Bước 2: tạo cánh cấp 1

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

  • + Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).

Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.