Hướng dẫn các loại Ngọc trong MU:

1. Ngọc Ước Nguyện:

- Sử dụng để nâng cấp món đồ từ cấp độ 0 lên cấp độ 6 - với tỷ lệ thành công 100%

- Sử dụng trong các công thức xoay chaos

2. Ngọc Tâm Linh:

- Sử dụng để nâng cấp món đồ từ cấp độ 6 lên cấp độ 9 - với tỷ lệ thành công từ 50% đến 75% - Tùy MU

- Sử dụng trong các công thức xoay chaos

3. Ngọc Hỗn Nguyên:

- Sử dụng trong các công thức xoay chaos.

4. Ngọc Sinh Mệnh:

- Dùng để tăng tính năng món đồ khi ép vào, mỗi 1 viên ngọc sinh mệnh nếu sử dụng thành công sẽ tăng 4 điểm tính năng. Tính năng tối đo của món đồ là 28. Tuy nhiên, nếu ép thất bại sẽ làm giảm tính năng hoặc  mất hẳn tính năng của món đồ, khi đó, sẽ phải đập lại từ đầu.

- Sử dụng trong các công thức xoay chaos.

5. Ngọc Sáng Tạo:

- Sử dụng trong các công thức xoay chaos.

- Sử dụng trong hệ thống ép đồ socket.

6. Ngọc (Đá) Hộ Mệnh:

- Sử dụng để nâng cấp thành - tính năng Công Thành Chiến

- Sử dụng để tạo ra dòng tính năng 380 cho vật phẩm 380.

7. Đá Nguyên Thủy:

- Sử dụng để tạo ra Đá Tạo Hóa

8. Đá Tạo Hóa:

- Sử dụng để ép dòng tính năng vàng (Harmony) cho vật phẩm.

9. Đá Tinh Luyện Cấp thấp:

- Sử dụng để nâng cấp thuộc tính vàng (Harmony) cho vật phẩm

10. Đá Tinh Luyện Cấp cao:

- Sử dụng để nâng cấp thuộc tính vàng (Harmony) cho vật phẩm