[HƯỚNG DẪN COMBO ALL CLASS]
Dark Knight ( DK )
Thứ tự sắp xếp các Skill
1 : Skill Vũ khí - 2 : Tùy chọn - 3 : Tùy chọn
Dark Wizard ( DW )
Thứ tự sắp xếp các Skill
1 : Skill Cột lửa - 2 : Tùy chọn - 3 : Tùy chọn
Fairy Elf ( EF )
Thứ tự sắp xếp các Skill
1 : Skill Tên băng - 2 : Tùy chọn - 3 : Tùy chọn
Magic Gladiator ( MG )
Thứ tự sắp xếp các Skill
1 : Skill Vũ khí - 2 : Tùy chọn - 3 : Tùy chọn
Dark Lord ( DL )
 Thứ tự sắp xếp các Skill
1 : Skill Sóng âm - 2 : Tùy chọn - 3 : Tùy chọn
Summoner ( SM )
Thứ tự sắp xếp các Skill
1 : Skill Hút máu - 2 : Tùy chọn - 3 : Tùy chọn
Rage Fighter ( RF )
Thứ tự sắp xếp các Skill
1 : Skill Vũ khí - 2 : Tùy chọn - 3 : Tùy chọn
Lưu ý : Skill 1 bắt buộc phải đúng theo bên trên
MG được combo cả 2 loại - Phép thì như combo DW